EPD basert på EN 15804

Home / EPD basert på EN 15804

EN 15804 – Europeisk standard for EPDer til bygg og anlegg

EN 15804-standarden definerer hvordan bedrifter skal gå frem for å lage miljødeklarasjoner (EPD).

EN 15804 

Formålet med EN 15804 er å definere klare retningslinjer for å utføre en livsløpsvurdering (LCA) i EPDer for produkter til bygg- og anleggssektoren.

Standarden sikrer at de samme LCA-metodene brukes for alle produktgrupper og at presentasjonen av miljøinformasjon i en EPD er gjennomsiktig og sammenlignbar.

PCR

En PCR (Product Category Rules) utvikles normalt som et tillegg til EN 15804 og inneholder et ekstra sett med regler for spesifikke produktkategorier.

PCRene skal blant annet bestemme hvilke materialer og prosesser analysen skal omfatte og hva som skal være deklarert enhet for produktet. Dette sikrer at produsenter må oppgi innhold av stoffer med vesentlig miljøpåvirkning i produktet, samtidig som det blir enklere for kunden å sammenligne miljøprestasjonene til flere produkter innen samme produktkategori.

Se forskjellige PCR som er utviklet for det norske markedet på hjemmesiden til EPD-Norge.

EPD basert på standarder

Ny versjon av EN 15804 (+A2:2019)

NS-EN 15804:2012+A2:2019 ble fastsatt som Norsk Standard i desember 2019. Denne standarden erstatter NS-EN 15804:2012+A1:2013.

I standarden er det lagt opp til en overgangsperiode på 3 år, men EPD-Norge ønsker at alle EPDer i Norge følger +A2:2019 innen utgangen av 2021.

Hovedendringer

 • Obligatorisk å inkludere modul C og D (med noen få unntak)
 • Biogent karbon skal inkluderes
 • Flere nye miljø- og ressursindikatorer

Les mer i Consequences of EN 15804:A2 to Product Category Rules (PCR) for construction products The Norwegian EPD Foundation Oslo, Norway, April 26th 2021

Det er flere grunner til at C og D har blitt obligatorisk, men det spesielt viktig for treprodukter.
Treprodukter tar opp CO2 i vekstfasen (A1-A3), men dette må slippes ut igjen i C3. Netto blir denne balansen sett på som klimanøytral.
De nye miljø- og ressursindikatorene gjør at EPDer dekker flere miljøproblemer, slik som toksisitet og partikkelutslipp (PM).

GWP blir nå delt i 4 ulike indikatorer, GWPtotal, GWPfossil, GWPbiogenic og GWPluluc

Flere indikatorer gjør at EPD harmonerer bedre med PEF, Product Environmental Footprint fra EU-kommisjonen.

EPD etter gammel standard EN15804+A1:2013

 • GWP : Global Warming Potential

Indikatoren inkluderer alle klimagasser inkludert i GWP-total, men ekskluderer biogent karbondioksidopptak og utslipp og biogent karbon lagret i produktet.

EPD etter ny standard EN15804+A2:2019

 • GWP-total: Global Warming Potential – total
 • GWP-fossil: Global Warming Potential – fossil fuels
 • GWP-biogenic: Global Warming Potential – biogenic
 • GWP-luluc: Global Warming Potential – land use and land use change
 • EP-freshwater:Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment
 • EP-marine: Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment
 • EP-terrestrial: Eutrophication potential, Accumulated Exceedance
 • WDP:  Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption

! EPDer etter den «gamle» standarden blir ikke direkte sammenlignbare med EPDer etter den nye, pga. endring i måten indikatorene beregnes på !

Hva skal registreres i C og D ?

C1 Rivning/demontering

I Modul C1 inngår bruk av energi og andre hjelpestoffer som kreves for å rive bygget eller konstruksjonen, som produktet inngår i.

C2 Transport av rivningsmasse

Modul C2 omfatter all type transport fra produktet demonteres til det er levert til avfallshåndtering.

C3 Avfallsbehandling

Her fordeles produktet på ulike avfallsbehandlingsmetoder.

C4 Avfall til sluttbehandling

Her inkluderes den mengden avfall fra produktet som ikke kan gjenbrukes/gjenvinnes, men må deponeres eller behandles uten noen at den gir nytte i et annet system.

D Gjenbruk-gjenvinning-resirkulering-potensiale

Etter endt levetid (Modul D) – utenfor systemgrensene

Modul D inkluderer energi og materialer som har oppnådd en ny funksjon og ikke sees på som avfall lenger.

Eksempler:

 • Forbrenning av materialer som blir til energi og kan brukes i fjernvarme, elektrisitetsproduksjon og andre industrielle prosesser. Denne eksporterte energien erstatter annen energiproduksjonen kan trekkes fra i modul D.
 • Gjenvinnbare materialer som plast og metaller kan brukes i nye produkter i stedet for jomfruelige ressurser. Utvinning og foredling av nye materialer kan derfor trekkes fra i modul D.