Hva er EPD?

EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet dokument som beskriver miljøvirkningen til et produkt eller en tjeneste.
På norsk brukes gjerne begrepet «miljødeklarasjon» om EPDer.

Hvem bruker EPD ?

  • EPD gir miljørådgivere og innkjøpere, et bedre grunnlag for å vurdere miljøbelastningen på produkt ved innkjøp av varer og tjenester.
  • EPD gir ledere bedre beslutningsgrunnlag i strategiske prosesser i forbindelse med produkt- og miljøutvikling.
  • EPD gir ansvarlige for utvikling og innovasjon et viktig redskap ved produktutvikling og forbedringer i hele produktverdikjeden.
  • EPD gir markedsansvarlige nødvendig dokumentasjon av miljøegenskaper i henhold til kundens krav.

Miljødeklarasjoner (EPD) er:

  • Godkjente av en uavhengig tredjepart
  • Sammenlignbare, siden de er utviklet i henhold til standarder
  • Publiserte (offentlig tilgjengelig fra www.epd-norge.no)
  • Adderbare, slik at en EPD kan brukes som grunnlag i miljøregnskap for større prosjekter

For å utvikle en EPD ligger det en LCA (Livsløpsanalyse) til grunn.

En livsløpsanalyse vurderer miljø- og ressursmessige forhold gjennom hele produktets livsløp, fra «vugge til grav», eller helst «vugge til vugge».

Felles metodikk og format sikrer forenkling, troverdighet og sammenlignbarhet ved innkjøp.

Utvikling av en EPD er ofte tid- og ressurskrevende.En EPD-generator forenkler denne prosessen.

EPD-Norge (www.epd-norge.no)

Mer enn 600 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

EPD-Norge verifiserer miljødeklarasjoner type III (EPD) og er medlem av ECOPlatform. Det er viktig for næringslivet at miljøinformasjon gis på en standardisert og objektiv måte, og at konkurransevilkårene er de samme for norske som utenlandske bedrifter.