Hva er LCA?

LCA (Life Cycle Assessment) eller «livsløpsvurdering» er en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet til et produkt/produktsystem.

En LCA vurderer hele livsløpet, fra råvareutvinning, produksjon, transport, bruksfase til avhending eller gjennbruk. «Vugge til grav«, eller helst «vugge til vugge«.

Metode:

Kartlegging >
Utslipp beregnes

Klassifisering >
Utslipp kategoriseres

Karakterisering >
Miljøpåvikninger beregnes

Forbedring >
Analyser av hvordan livsløpet til produktet kan forbedres

LCA kan brukes i tidligfase konseptutredninger hvor det skal redegjøres for miljøbelastningen ved ulike konseptvalg/tekniske alternativer. Og som verktøy for å finne de mest miljøvennlige løsningene underveis i et prosjekt, eller det kan brukes for å dokumentere eventuelle miljøbesparelser ved ferdig leveranse.

Livsløpsvurdering blir også brukt som grunnlag for å utvikle EPDer til produkter.

EPD (Environmental Product Declaration) eller «miljødeklarasjon» er et kortfattet dokument som beskriver miljøvirkningen til et produkt eller en tjeneste.

LCA kan gir svar på:

  • Hvilke er de viktigste miljøproblemer for et system?
  • Hvor i livsløpet oppstår de viktigste miljøproblemene?
  • Hva er det største potensialet for produktforbedring av et system ut i fra en miljøeffektiv synsvinkel?
  • Dokumentasjon av de totale miljøbelastninger knyttet til eget produkt hvis kunde ønsker å sammenligne med et konkurrerende produkt?

Produksjonens påvirkninger på omgivelser.

Diverse miljøpåvirkningskategorier

GWP

Global Warming Potential

ODP

Nedbryting av stratosfærisk ozon (ozonlaget)

POCP

Fotokjemisk oksidasjon