Klimaregnskap

Bedriftens klimafotavtrykk

Klimaregnskap

Klimaregnskap er en fellesbetegnelse på analyser som beregner klimafotavtrykk fra virksomheter sine produkter eller aktiviteter. LCA.no har utviklet verktøy som kan hjelpe private og offentlige virksomheter med å beregne og redusere sitt klimafotavtrykk.

Klimafotatrykket kan være knyttet til både direkte og indirekte utslipp av klimagasser. De direkte utslippene kan for eksempel komme fra forbrenning av diesel, mens de indirekte er knyttet til produksjonen av drivstoffet. Analysene i verktøyet er basert på metodikk for livsløpsvurderinger (LCA), som inkluderer både direkte og indirekte utslipp.

En LCA omfatter klimagassutslipp fra uttak av råvarer og energivarer, transport, produksjonsprosesser og bruk/drift fram til endelig avfallsbehandling for alle aktiviteter i virksomheten. Slik kan for eksempel en virksomhet sitt totale klimafotavtrykk i løpet et år beregnes. Våre verktøy benyttes også til å føre klimaregnskap for enkeltaktiviteter eller produkter, og kan tilpasses brukernes behov.

Eksempler på bruk:

  • Beregning av klimafotavtrykk for en virksomhet basert på ressurser som tas inn i virksomheten og produksjonen/aktiviteten i seg selv, inkludert transporttjenester og energibruk.
  • Optimert håndtering av regionalt husholdningsavfall med tilhørende transport, utslipp fra behandling og erstattet materiale/energi.
  • Analyser av emballasjeløsninger med hensyn til materialvalg for å optimere ressursbruk og redusere svinn, i et livsløpsperspektiv.

For mer informasjon ta kontakt med oss på support@lca.no.
Eller send en melding direkte fra hjemmesiden.

Så tar vi kontakt med deg for en hyggelig prat.

Utslipp av klimagasser

Klimaregnskap for enkeltaktiviteter eller produkter

Kontakt oss for å få tilgang på verktøyet for klimaregnskap.

Er du allerede registrert, logger du deg inn her .